โครงการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 36/2552

     
 

ตามที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 36/2552 ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2552 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 นั้น บัดนี้ โครงการอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

 
            
             รายละเอียดโครงการ            ประมวลภาพกิจกรรม            ทำเนียบรุ่น
 
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพื่อสมัครรุ่นต่อไปได้ที่

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

โทร. 0 – 2222 – 7130  โทรสาร. 0 – 2222 – 4851

 

สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม

โทร. 0  – 3424 - 4217  โทรสาร. 0 – 3424 - 4218