ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                     Welcome to The Office of Silpakorn University Academic Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

@@ ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

         
         ติดต่อสอบถามโครงการต่างๆ หรือส่งใบสมัครผ่านไลน์ของสำนักบริการวิชาการ
         
             MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
              MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
              ทะเบียนที่ปรึกษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมายเลข 856)

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ
       
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านจำนวน 21 ราย ดังเลขประจำตัวและรายชื่อ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-ตำแหน่งนักพัสดุปฏิบัติการ

        กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
                วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง อธ.1308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

                เวลา 08.45 น.                 รายงานตัว
                เวลา 09.00 - 12.00 น.    ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

                ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มารายงานตัวก่อนสอบ 15 นาที ต่อกรรมการดำเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

 

>>> ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินปฏิบัติการ
       
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักการเงินุปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านจำนวน 8 ราย ดังเลขประจำตัวและรายชื่อ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-ตำแหน่งนักการเงินุปฏิบัติการ

        กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
                วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง อธ.1308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

                เวลา 08.45 น.                 รายงานตัว
                เวลา 09.00 - 12.00 น.    ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

                ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มารายงานตัวก่อนสอบ 15 นาที ต่อกรรมการดำเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

  >>> ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ
       
ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง นักบัญชีปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านจำนวน 3 ราย ดังเลขประจำตัวและรายชื่อ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

           
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์-ตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการ

        กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์
                วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง อธ.1308 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

                เวลา 08.45 น.                 รายงานตัว
                เวลา 09.00 - 12.00 น.    ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)

                ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มารายงานตัวก่อนสอบ 15 นาที ต่อกรรมการดำเนินการสอบ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด