ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร                     Welcome to The Office of Silpakorn University Academic Services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

@@ ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
 

         
         ติดต่อสอบถามโครงการต่างๆ หรือส่งใบสมัครผ่านไลน์ของสำนักบริการวิชาการ
         
             MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
              MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
              ทะเบียนที่ปรึกษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (หมายเลข 856)

   
 

>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะแนวใหม่ (ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๐) และการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะแนวใหม่ (ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๒๑)

                  ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561
                  ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นรีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณรัชชดา ประสิทธิ์นอก (กบ)    ID Line : thailocalsu

         โทร. 0 2849 7500 ต่อ 31208 มือถือ 085 222 4218

         E-mail : thailocalsu@hotmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ

 

>>>ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (IP IDE Center) สำหรับภาคตะวันตก เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผู้ประกอบการ OTOP SMEs ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย นักประดิษฐ์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ดังนี้

                 1) ความรู้พื้นฐาน
                 2) การสืบค้นสิทธิบัตร
                 3) การขอรับความคุ้มครอง
                 4) การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
                 5) การนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม

         ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษา

                  นายชัยรัตน์ จิตตสินนวา                Line ID: omegamong   
                  Mobile : 089-1788125

                  นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ            Line ID: 0817051405     
                  Mobile : 081-7051405

 

>>> ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทบาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะอาชีพ

           หลักสูตร การทำธุรกิจผลิตผักร่วมกับการเลี้ยงปลาด้วยระบบอควาโพนิกส์

                  ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2561
                  ณ ห้อง สทก 1110 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

           ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

                  นางสาวศิริเพ็ญ ปิยะไตรภูมิ
                  Mobile : 081-7051405

           รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น


>>> มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร "แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่น 1 - 2

                  รุ่นที่ 1   วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน พ.ศ. 2561 (จัดฝึกอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

                  รุ่นที่ 2   วันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2561 (จัดฝึกอบรมแล้ว)
                             ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า ประจวบคีรีขันธ์

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

         คุณรัชชดา ประสิทธิ์นอก (กบ)    ID Line : thailocalsu

         โทร. 0 2849 7500 ต่อ 31208 มือถือ 085 222 4218

         E-mail : thailocalsu@hotmail.com

         ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการรุ่นที่ 1 - 2 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

          รายละเอียดโครงการ